Podmínky registrace

Pravidla a podmínky registrace na serveru Vánoční dárky

  • Provozovatelem serveru www.vanocni-darky.cz je ACOMWARE, s.r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586, sídlem: Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 25047965 (dále jen „provozovatel“).  
  • Stát se registrovaným uživatelem serveru www.vanocni-darky.cz může každý návštěvník, který souhlasí s níže uvedenými podmínkami, a je starší 18 let.
  • Při registraci je návštěvník povinen uvést svou skutečnou emailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu. Za registrovaného uživatele je považován takový návštěvník, který svou registraci aktivuje odkazem, jež obdrží ve zprávě zaslané na jím zadanou emailovou adresu.
  • Registrovaný uživatel serveru www.vanocni-darky.cz má právo k účasti v soutěžích v sekci Soutěže, k odběru slevových poukazů či k účasti v jiných marketingových akcí pořádaných na serveru www.vanocni-darky.cz. Odběrem slevových poukazů se rozumí zaslání slevové akce či nabídky na email registrovaného a to v maximálním množství jedné nabídky týdně.
  • Registrovaný uživatel serveru www.vanocni-darky.cz má právo svou registraci kdykoliv zrušit. K tomuto účelu smí využít odkaz pro zrušení registrace, který je automatickou součástí jemu zasílaných emailových zpráv, nebo na základě písemné výzvy provozovateli.
  • Výhercem soutěže v sekci Soutěže na server www.vanocni-darky.cz, se může stát každý, kdo splní výše uvedené podmínky, a bude vylosován ze všech právoplatných účastníků soutěže. Výherce kontaktujeme nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže emailem zaslaným na adresu uvedenou uživatelem. Výherce je povinen na vyžádání provozovatele dodat údaje potřebné pro odeslání případné výhry.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek, doplnění podmínek soutěží v sekci Soutěže či kdykoliv zrušit soutěž či jinou aktivitu dle odst. 4 těchto pravidel bez udání důvodu. Výhry nejsou na pořadateli právně vymahatelné.
  • Registrovaný uživatel uděluje svou registrací, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem vyhodnocení soutěže a dalších marketingových činností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu zaniká registrace uživatele s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je uživatel vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
  • Registrovaný uživatel vyjadřuje svou registrací souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Soutěžící je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel. Odvoláním souhlasu zaniká registrace uživatele s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na případnou výhru.
  • Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
Ještě jste nenašli ten správný dárek? Zkuste Váš výběr více upřesnit...